Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin này được cung cấp mà không có bảo đảm, được thể hiện hoặc ngụ ý, ngoại trừ việc nó được cho là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của Công ty TNHH Weadell.Thông tin được trình bày trong Trang web này chỉ liên quan đến tài liệu cụ thể được chỉ định ở đây.Weadell Co., Ltd. không chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin.Người dùng nên xem lại bất kỳ khuyến nghị nào trong bối cảnh cụ thể của mục đích sử dụng để xác định xem có phù hợp hay không.